VFI Register

Om u te registreren in het VFI Register dient u met succes een door het VFI Register erkende weerbaarheidstraining te hebben afgerond.

Na het succesvol afronden van de weerbaarheidstraining dient u zich te registeren in het VFI Register. U dient een bewijs van de afgeronde training, kopie legitimatie, vermelding van uw adres en mobiele telefoonnummer te mailen naar info@vfiregister.nl.

Uw aanvraag nemen wij in behandeling en u ontvangt binnen 10 werkdagen bericht van ons.

Voor het register geldt een registratieperiode van 5 jaar waarin deelgenomen dient te worden aan het herregistratieprogramma om ingeschreven te blijven in het register.

Tijdelijke overgangsregeling

Indien u in het verleden een weerbaarheidstraining succesvol heeft afgerond dan kunt u wellicht gebruik maken van de tijdelijke overgangsregeling. Wilt u gebruik maken van de overgangsregeling dan dient een bewijs van de afgeronde weerbaarheidstraining, eventuele herhalingstrainingen, kopie legitimatie, vermelding van uw adres en mobiele telefoonnummer te mailen naar info@vfiregister.nl.

Uw aanvraag nemen wij in behandeling en u ontvangt binnen 10 werkdagen bericht van ons.

Herregistratie

Om bij het VFI Register geregistreerd te blijven dient verplicht te worden deelgenomen aan het herregistratieprogramma.

In een periode van 5 jaar dient jaarlijks deelgenomen te worden aan (opfris)trainingen en aan e-learningmodules welke succesvol afgesloten dienen te worden.

Het herregistratieprogramma gaat in het jaar in nadat u zich heeft geregistreerd in het VFI Register. Heeft u zich bijvoorbeeld ingeschreven in het VFI Register op 1 mei 2021 dan bent ingeschreven tot 31 december 2026 en vangt uw herregistratieprogramma aan per 1 januari 2022.

Het herregistratieprogramma van kunt u volgen bij de erkende trainingbureaus en verschilt per jaar. Deze kan bestaan uit e-learning en/of een trainingsdag.

VFI erkende weerbaarheidstrainingen

U geeft weerbaarheidstraining en wilt dat uw training erkend wordt door het Veilig Fysiek Ingrijpen Register.

U kunt instellingsaccreditatie aanvragen bij de accreditatiecommissie door een e-mail te sturen naar info@vfiregister.nl onder vermelding van Aanvraag instellingsaccreditatie.

Accreditatie is mogelijk wanneer:

  • de gegeven training voldoet aan de eisen van de weerbaarheidstraining van het VFI Register;
  • de training didactisch goed in elkaar steekt;

De aanvraag moet in ieder geval een onderbouwing bevatten waarom instellingsaccreditatie wordt aangevraagd, de naam van de contactpersoon, naam van de instelling en de volgende (bewijs)stukken:

  • Een uittreksel van de inschrijving in de Kamer van Koophandel.
  • De gegeven training.
  • Wat is de visie van de instelling op de kwaliteit van haar training?
  • Hoe wil de instelling deze visie realiseren?
  • Hoe meet de instelling in hoeverre de visie wordt gerealiseerd?
  • Hoe is de instelling van plan om instellingsaccreditatie te organiseren?

Kosten

Voor het aanvragen van VFI-registratie is eenmalig het entreegeld verschuldigd. Daarnaast dient er jaarlijks een bijdrage te worden voldaan voor de registratie. De tarieven voor 2021 luiden als volgt:

  • eenmalig entreegeld € 80,- 
  • jaarlijkse bijdrage € 80,- *

Alle bedragen zijn exclusief BTW en worden persoonlijk aan de geregistreerde gefactureerd, aangezien deze op persoonlijke titel in het VFI Register is ingeschreven (persoonsregister).

Opzegging
Het opzeggen van registratie dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren vóór 31 december van het lopende jaar. Met ingang van 1 januari van het volgende jaar volgt dan uitschrijving uit het VFI register.

* De jaarlijkse bijdrage betaalt u voor het eerst per 1 januari van het jaar opvolgend op het jaar dat u bent ingeschreven.