VFI Register Professional

Het VFI Register biedt de registratie aan voor het register:

 • VFI Register Professional

Het VFI Register Professional is bedoeld voor mensen die tijdens hun werkzaamheden te maken kunnen krijgen met agressie en waar Fysiek Ingrijpen aan de orde kan komen.

Om u te registreren in het VFI Register Professional dient u de opleiding VFI Professional met succes af te sluiten. Voor deze opleiding is geen vooropleiding vereist.

De opleiding VFI Professional kunt u volgen bij geaccrediteerde trainingsbureaus. Zij zijn bevoegd om de opleiding te geven en om de examens af te nemen.

Na het succesvol afronden van de opleiding dient u zich te registeren in het VFI Register Professional.

Voor het register geldt een registratieperiode van 5 jaar waarin deelgenomen dient te worden aan het herregistratieprogramma om ingeschreven te blijven in het register.

VFI Geaccrediteerde trainingsbureaus

U geeft weerbaarheidstraining en wilt bevoegd zijn om de opleiding Veilig Fysiek Ingrijpen Professional te geven en de examens af te nemen.

U kunt instellingsaccreditatie aanvragen bij de accreditatiecommissie door een e-mail te sturen naar info@vfiregister.nl onder vermelding van Aanvraag instellingsaccreditatie.

Accreditatie is mogelijk wanneer:

 • de gegeven training voldoet aan de eisen van de opleiding VFI Professional;
 • de training didactisch goed in elkaar steekt;

De aanvraag moet in ieder geval een onderbouwing bevatten waarom instellingsaccreditatie wordt aangevraagd, de naam van de contactpersoon, naam van de instelling en de volgende (bewijs)stukken:

 • Een uittreksel van de inschrijving in de Kamer van Koophandel.
 • De gegeven training.
 • Wat is de visie van de instelling op de kwaliteit van haar training?
 • Hoe wil de instelling deze visie realiseren?
 • Hoe meet de instelling in hoeverre de visie wordt gerealiseerd?
 • Hoe is de instelling van plan om instellingsaccreditatie te organiseren?

Voor het indienen van de accreditatie is het tarief eenmalig €195,00 exclusief btw.

Herregistratie

Om bij het VFI Register geregistreerd te blijven dient verplicht te worden deelgenomen aan het herregistratieprogramma.

In een periode van 5 jaar dient jaarlijks deelgenomen te worden aan (opfris)trainingen en aan e-learningmodules welke succesvol afgesloten dienen te worden.

Het herregistratieprogramma gaat in het jaar in nadat u zich heeft geregistreerd in het VFI Register. Heeft u zich bijvoorbeeld ingeschreven in het VFI Register op 1 september 2020 dan bent ingeschreven tot 1 september 2025 en vangt uw herregistratieprogramma aan per 1 januari 2021.

Het herregistratieprogramma van 2021 kunt u volgen bij de geaccrediteerde trainingbureaus en bestaat uit een e-learning module en een trainingsdag.

Kosten

Voor het aanvragen van VFI-registratie is eenmalig het entreegeld verschuldigd. Daarnaast dient er jaarlijks een bijdrage te worden voldaan voor de registratie. De tarieven voor 2021 luiden als volgt:

 • eenmalig entreegeld € 80,- 
 • jaarlijkse bijdrage Register Professional € 80,- *

Alle bedragen zijn exclusief BTW en worden persoonlijk aan de geregistreerde gefactureerd, aangezien deze op persoonlijke titel in het VFI Register is ingeschreven (persoonsregister).

Opzegging
Het opzeggen van registratie dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren vóór 31 december van het lopende jaar. Met ingang van 1 januari van het volgende jaar volgt dan uitschrijving uit het VFI register.

* De jaarlijkse bijdrage betaalt u voor het eerst per 1 januari van het jaar opvolgend op het jaar dat u bent ingeschreven.